Co se nově děje v Mimoškolní přípravě Sidera Charity Vsetín

Co se nově děje v Mimoškolní přípravě Sidera Charity Vsetín

1. října 2018 jsme v rámci města Vsetín zahájili realizaci projektu „V Sideře se učíme jinak“. Jedná se o návazný projekt Charity Vsetín, který nám umožnil nejen pokračovat ve svých stávajících aktivitách, ale je i zkvalitnil a rozšířil. Zcela bezplatnou formou tak opět plníme původní záměr Mimoškolní přípravy Sidera, kterým je podpora dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, navštěvujících ZŠ běžného typu, v jejich snaze úspěšně dokončit povinnou školní docházku a pomáháme jim tak, ve spolupráci s jejich rodiči, připravit úspěšný start do dalšího studia.

Projekt má dvě linie. Pravidelnou a systematickou mimoškolní přípravu dětí a realizaci podpůrných aktivit pro jejich rodiče (praktické rady ohledně pomoci s přípravou dětí do školy a s motivací dětí k plnění jejich domácích úkolů). V rámci projektu se nám povedlo vytvořit ve dvou vzdělávacích místnostech příjemný a podnětný prostor, který slouží jak k přípravě dětí do školy, tak i k našemu společnému setkávání se s rodiči dětí. Děti využívají prostor mimoškolní přípravy k vypracování pro ně obtížnějších domácích úkolů či referátů. Dále zde procvičují učivo dle času a svých specifických potřeb, většinou také učivo, které jim spíše nešlo už v předchozích ročnících a teď jim chybí k pochopení nového učiva. Mnozí si u nás své školní znalosti i prohlubují, a to zcela jinak, než doma. Mají totiž k dispozici počítače, interaktivní tabuli, vzdělávací hry, jako třeba hru V kostce, manipulační pomůcky k výuce zlomků, Matematickou váhu, ale i tradiční pexesa k procvičení slovní zásoby v cizích jazycích (anglickém a německém). „Naše knihovna“, doplněna i v rámci projektu „V Sideře se učíme jinak“, je také přínosná a pestrá. Slouží hlavně k rozvoji čtenářské gramotnosti dětí. V čase letních prázdnin mohou děti využít příjemnou atmosféru ve stínu našich dvou místností buď k přípravě na opravnou zkoušku, nebo k procvičování učiva alternativní, zábavnou formou.Vzdělávací místnost 2

V rámci zpětných vazeb děti i rodiče hodnotí naši spolupráci v projektu doposud velice kladně. Oceňují zejména vytvoření vztahu vzájemné důvěry a možnost otevřené komunikace v zcela neformálním a přátelském prostředí mimo kmenovou ZŠ dětí. Je vynikající, že jsme zatím vždycky našli řešení přijatelné pro všechny zainteresované. Školní rok 2019/2020 byl totiž pro nás všechny nečekaně zcela výjimečný a „jiný“, ostatně tak, jak i pro jiné instituce, či běžné občany. Výjimečná nouzová situace v ČR ovlivnila provoz škol ve 2. pololetí tohoto školního roku a tím i děti navštěvující Mimoškolní přípravu Sidera Charity Vsetín. Od března do května 2020 jsme totiž všichni prošli „zkouškou“, zda jsme schopni „improvizovat“. I přes všechny překážky jsme si udrželi vzájemnou komunikaci a dokázali jsme pracovat i distanční formou (např. prostřednictvím skypů apod.). Dětem a jejich rodičům jsme byli v této nespecifické situaci k dispozici nepřetržitě a poskytovali jsme jim rady a usměrnění také telefonicky, nebo jsme jim tiskli či zapůjčovali materiály a pomůcky k domácí přípravě dětí a tím jsme také, pevně věříme, alespoň částečně kompenzovali omezený kontakt dětí s jejich vyučujícími, a to zejména u mnohých dětí, které se na základě svého sociálního znevýhodnění ocitli „off-line“, což jim komplikovalo vypracování či odevzdání svých úkolů.Vzdělávací místnost 1

Od 25. května 2020 jsme se ale opět setkávali v prostorách MP Sidera a určitě ne zbytečně, jelikož všechny děti ze Sidery úspěšně ukončily tento náročný školní rok. V tyto dny je za námi už i léto, které nám nabídlo také dostatek možností, abychom všechno, co jsme se doposud naučili, úplně nezapomněli, případně si „problematické“ učivo procvičili jinak, jak se na „Sideráky“ sluší a patří, zcela zábavnou formou. K rozvoji čtenářské gramotnosti posloužili všem dětem knížky z „Naší knihovny“, nebo si děti procvičily své nedostatky z české mluvnice oddechovou a zajímavou formou, např. prostřednictvím naučné hry „Slovní expres“, či deskovou hrou „Procvičujeme vyjmenovaná slova“. Své „mezery“ ve vědomostech z biologie člověka pomohla dětem formou kvízu doplnit hra „Tělo člověka“. K rozvoji paměti a postřehu posloužila hra „V kostce“ s různými tématy. Procvičení cizích jazyků proběhlo formou čtení a interaktivních aktivit při práci s komiksy, jak v anglickém, či německém jazyce. Mnoho zábavy dětem přinesla také hra „Aktivity“, „Dobble“ či „Česko junior“. Tyto formy prázdninových vzdělávacích aktivit jsme nenásilně kombinovali i s klasickým procvičováním učiva s využitím pracovních sešitů, doplňovaček či rébusů vhodných pro prázdninové učení. Pracovníci MP Sidera rádi i v novém školním roce uvítají všechny děti, spadající do naší cílové skupiny, které si chtějí zlepšit svůj školní prospěch a vzít odpovědnost za svoje vzdělání do vlastních rukou. Těšíme se na vás. Bližší informace naleznete na stránkách MP Sidera.
msmtlogo

Aktivity se uskutečňují v rámci realizace projektu OP VVV - KPSVL II Inkluzivní vzdělávání
„V Sideře se učíme jinak" 
registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008747.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Mgr. Ing. Ivana Treznerová

vedoucí pracovnice Mimoškolní přípravy SIDERA
E-mail: 4onxRWjj0sAo8~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ