Mimoškolní příprava SIDERA

Aktivity se uskutečňují v rámci realizace projektu OP VVV - KPSVL II Inkluzivní vzdělávání
„V Sideře se učíme jinak" 
registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008747.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.msmtlogo

logocharitavsMP Sidera, logo 1

Zaměřujeme se na podporu dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí navštěvující základní školu běžného typu.

 

Mimoškolní příprava SIDERA je určena dětem, které vyrůstají:

 • v rodinném prostředí s nízkým sociálním statusem, 
 • v rodinách s výskytem sociálně-patologických jevů,
 • v neúplné rodině,
 • pochází z etnické menšiny,
 • pochází z kulturně odlišného prostředí.

Cílem je pomoci dětem zvládat jejich školní povinnosti a úspěšně dokončit povinnou docházku na základní škole běžného typu.

MP Sidera III      MP Sidera IV

Mimoškolní příprava SIDERA pokračuje ve dvou liniích aktivit projektu
„V Sideře se učíme jinak“, kterými jsou:

 • pravidelná a systematická mimoškolní příprava dětí navštěvujících Mimoškolní přípravu Sidera,
 • realizace podpůrných vzdělávacích aktivit pro rodiče/pečovatele námi vzdělávaných dětí, které jsou zaměřeny na praktické rady pro rodiče ohledně jejich konkrétní pomoci s úkoly, procvičováním učiva, nebo psychickou podporou svých dětí v domácím prostředí (při mimoškolní odpolední domácí přípravě do školy).

Náplň pravidelné mimoškolní přípravy dětí navštěvujících MP Sidera:

 • domácí úkoly, referáty, projekty.....,
 • procvičování učiva dle času a potřeb dítěte,
 • prohlubování školních znalostí,
 • příprava na opravnou zkoušku.

Výukové metody:

 • individuální i skupinová práce dětí,
 • práce s internetem,
 • práce s encyklopediemi a jinou naučnou literaturou,
 • práce s interaktivní tabulí, PC programy,
 • zhotovení si svých konkrétních individuálních podporných pomůcek,
 • práce s běžně dostupnými názornými pomůckami (přehledy učiva, tabulky…),
 • didaktické hry.

Mimoškolní příprava dětí je realizována ve dvou vzdělávacích místnostech
a probíhá pondělí - čtvrtek v čase od 12:00 do 16:00 hodin.
MP Sidera I     MP Sidera II

Náplň podpůrných vzdělávacích aktivit pro rodiče/pečovatele námi podpořených dětí:

 • konzultace ohledně formy a náplně mimoškolní přípravy svého dítěte během vzdělávacích aktivit
  v prostorách Mimoškolní přípravy Sidera,
 • setkání s odbornými pracovníky Mimoškolní přípravy Sidera s cílem zapojit se do vzdělávacích aktivit dětí
  a lépe jim tak porozumět, či získat praktické rady a zručnosti jak konkrétně pomoci svému dítěti v domácím prostředí.

Rozsah dle aktuálních potřeb rodičů/zákonných zástupců/ pečovatelů s přihlédnutím na nabídku a časový harmonogram aktivit projektu V Sideře se učíme jinak".

Mimoškolní přípravu Sidera vede vedoucí pracovník ve spolupráci s asistenty pro práci s dětmi, v součinnosti s koordinátorem aktivit projektu V Sideře se učíme jinak.