O Charitě Vsetín

IMG_20180818_123437Charita Vsetín je církevní právnická osoba, která na základě křesťanských hodnot poskytuje pomoc a podporu lidem v nepříznivých životních situacích prostřednictvím komplexu služeb. Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. Pro naši službu je specifické, že pomocí odbornosti, víry, naděje a lásky pomáháme, a doprovázení poskytujeme, všem potřebným lidem bez rozdílu na základě křesťanských hodnot (v souladu s Etickým programem Dekacert).

Náš uživatel má zažít víru, naději a lásku! Věřit za uživatele nejde, ale můžeme mu pomáhat věřit, že nastane změna k lepšímu. Náš uživatel má zažít naději, tzn., že dodáváme naději ke zmírnění nepříznivé životní situace, v níž se nachází. Náš uživatel má zažít lásku, tzn., že vykonáváme svou práci s láskou (práce pro druhé je naším posláním).

Charita Vsetín byla zřízena již v roce 1992 arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, vznikla jako účelové zařízení Římskokatolické církve, je samostatnou církevní právnickou osobou podle zákona č.3/2002 Sb. a je evidovaná v Rejstříku církevních právnických osob MK ČR. Je jednou z třiceti samostatných Charit v Arcidiecézi olomoucké, spolupracuje s Charitou ČR, která se řadí k mezinárodní organizaci Caritas Internationalis.

K výběru konkrétní služby Charit České republiky můžete využít Adresář služeb Charity ČR.

Charita Vsetín je oblastní charitou, která provozuje svoji činnost:

 • domácí zdravotní péči,
 • pečovatelskou službu,
 • osobní asistenční službu, 
 • denní stacionář pro seniory
 • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
 • sociální rehabilitaci,
 • půjčovnu kompenzačních pomůcek,
 • mimoškolní přípravu,
 • humanitární činnost  (Tříkrálová sbírka, Postní almužna, Mimořádné údálosti), 
 • projektovou a vzdělávací činnost,
 • duchovní podporu,

na území města Vsetín a v obcích s naší územní působností. 

pusobnost_Ch_Vs

Všichni pracovníci usilují o profesionální přístup, kvalitní službu
a nezapomínají přitom na jedinečnost každého člověka, na jeho svobodné rozhodování a důstojnost.