Jak fungují služby Charity Vsetín v době „nouzového stavu“
26. dubna 2020 COVID-19

Jak fungují služby Charity Vsetín v době „nouzového stavu“

Nouzový stav, vládní opatření, omezení pohybu, karanténa – to jsou slovní spojení, se kterými se v poslední době setkává každý z nás den co den. Tato situace, fungování v omezeném režimu, měla dopad i na sociální služby Charity Vsetín, která ale není poskytovatelem služeb pouze pro seniory.

Stacionář pro seniory Magnolia byl sice uzavřen 16. března a stále nevíme, kdy se opět setkáme s našimi milými seniory, přesto se vedoucí stacionáře snaží být s jednotlivými klienty alespoň občas v telefonickém kontaktu, abychom měli přehled, jak se všem daří a zda vše zvládají ve zdraví. Naopak Domácí zdravotní péče, Charitní pečovatelská služba či Osobní asistenční služba jsou v současné době vytíženy na maximum a snaží se být seniorům a pacientům co největší oporou.

Další ze služeb Charity Vsetín, CAMINO – psychosociální rehabilitace pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním, svůj chod i přes vládní vyhlášení nouzového stavu úplně neuzavřela. Bylo nezbytné službu do jisté míry omezit, skupinové aktivity dočasně zrušit úplně, ale individuální práce a nezbytná terénní služba za přísných hygienických podmínek funguje i nadále. Pracovníci zůstávají v kontaktu i s uživateli, kteří se rozhodli zůstat doma a nevycházet. Poskytují tak všem tolik potřebnou psychickou oporu a podporovat víru, že tento stav nebude dlouho trvat a brzy se setkají všichni osobně v době, kdy služba bude fungovat v běžném režimu.

Součástí vládních opatření bylo i uzavření škol, kdy se novinkou pro všechny žáky, studenty, ale i učitele, stala distanční výuka a vyučování online. Všichni se museli přizpůsobit a začalo se vyučovat pomocí výukových videí, interaktivních prvků, vyrábět pracovní listy a „pomůcky na míru“. Pomoc a podporu tak i nadále mnozí stávající uživatelé nachází v projektové aktivitě Charity Vsetín, kterou je Mimoškolní příprava SIDERA. Ta ve svém projektu „ V SIDEŘE SE UČÍME JINAK“ pokračuje i při nařízeném nouzovém stavu, a protože nikdo netuší, jak dlouho budou školy uzavřené, snaží se její pracovníci i nadále pomáhat a podporovat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí při zvládání tzv.domácí výuky a plnění zadaných úkolů základních škol. SIDERA tedy funguje nadále, i když ve zvláštním režimu, bez osobního kontaktu. Pracovníci komunikují s dětmi a jejich rodiči přes Skype, telefonicky nebo si také přes okno učebny předávají vyhotovené pracovní listy a podpůrné pomůcky. Denně probíhají telefonické konzultace mezi pracovníky SIDERY, rodiči i pedagogy základních škol tak, aby domácí výuka probíhala co nejefektivněji, děti ji vnímaly pozitivně a i přes nastalé změny byly schopny zvládat plnění školních povinností.

Naproti tomu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO muselo svoji činnost pozastavit v době pandemie úplně a stejně jako u Stacionáře pro seniory, nikdo netuší, kdy se budou naši sociální pracovníci moci s dětmi opět setkat. Vzhledem k tomuto typu sociální služby nemohou být pracovnice s uživateli v kontaktu a nezbývá jim, než se těšit, až se opět v klubu všichni sejdou a všechny plánované aktivity, besedy a výlety, si dodatečně vynahradí.

Eva Šafaříková

Fundraiser/PR
Tel.: 731 847 440 E-mail: 0onh9Z-7~bxy.Z4WHoFo-7d4YanBZd54Ys