Tisková zpráva k mimoškolní přípravě

Tisková zpráva k mimoškolní přípravě

Od srpna 2011 realizuje Charita Vsetín v NZDM Zrnko grantový projekt OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“. Jednou z hlavních činností tohoto projektu je pravidelná mimoškolní příprava na vyučování pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem této činnosti je systematicky pomáhat dětem, kterým se nedostává z nejrůznějších příčin podpora při vzdělávání z jejich rodinného zázemí. Důraz klademe na individuální přístup a užívání aktivizačních metod.

TISKOVÁ ZPRÁVA K MIMOŠKOLNÍ PŘÍPRAVĚ

Od srpna 2011 realizuje Charita Vsetín v NZDM Zrnko grantový projekt OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“. Jednou z hlavních činností tohoto projektu je pravidelná mimoškolní příprava na vyučování pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem této činnosti je systematicky pomáhat dětem, kterým se nedostává z nejrůznějších příčin podpora při vzdělávání z jejich rodinného zázemí. Důraz klademe na individuální přístup a užívání aktivizačních metod. Děti se snažíme motivovat k zodpovědnému přístupu k plnění svých povinností do školy. Podporujeme utváření pozitivního postoje ke vzdělávání a utváření zdravého sebevědomí a sebehodnocení u těchto dětí. Pro jejich motivaci užíváme častou pozitivní zpětnou vazbu a systém hodnocení a sebehodnocení pomocí razítek. Mimoškolní příprava

Od začátku školního roku nás kontaktovalo se zájmem o možnost pomoci s přípravou na vyučování dvacet dětí. Z těchto dvaceti dětí dochází v současnosti třináct dětí v pravidelných, předem dohodnutých termínech. S těmito dětmi jsou sestaveny individuální vzdělávací plány. Pro větší efektivitu mimoškolní přípravy jsou po souhlasu dětí i jejich zákonných zástupců kontaktováni jejich učitelé.

Individuální plány jsou sestavovány společně s dětmi. Děti si samy určují, které učivo potřebují a chtějí procvičovat. Je však také důležité motivovat děti i k procvičování předmětů a učiva, které jim příliš nejde. Z toho důvodu má pro nás velký význam možnost komunikovat s učiteli, kteří nám mohou vzdělávací potřeby těchto dětí přesněji specifikovat. Od učitelů dostáváme většinou kladné zpětné vazby a jsou rovněž ochotni s námi spolupracovat, abychom mohli co nejvíce dětem pomoci. Individuální plán je po třech měsících zrevidován. Při této revizi společně s dětmi hodnotíme, jak se mimoškolní příprava daří, zda dochází k zlepšení známek a můžeme si stanovit i nové cíle pro další tři měsíce mimoškolní přípravy. Snažíme se tak, co nejvíce reflektovat aktuální vzdělávací potřeby, které vyplývají z probíraného učiva ve škole. V současnosti je takto zrevidováno pět individuální plánů. Ve všech pěti případech se děti vyjádřily, že k nám na mimoškolní přípravu chodí rády a že jim tato podporaMimoškolní příprava pomáhá při zvládání učiva ve škole.

Většina dětí potřebuje pravidelně pomáhat s domácími úkoly a s aktuálním učivem. Kromě toho se snažíme procvičit učivo, které si děti neosvojily v předcházející době a potřebuji si je zopakovat. Nejčastěji procvičujeme učivo matematiky, českého jazyka, angličtiny a s některými i vlastivědu či přírodovědu.

Je důležité zdůraznit, že děti k nám docházejí zcela dobrovolně ve svém volném čase. Myslím, že je obdivuhodné, kolik úsilí a svého volna dobrovolně věnují tomu, aby si řádně osvojily základní učivo, se kterým jim nemá kdo pomoci. Při naší výuce se snažíme děti co nejvíce pozitivně hodnotit a motivovat je k další činnosti, což je zcela zásadní pro úspěch naší práce. Dětí zažívají řadu neúspěchů ve školním i vrstevnickém prostředí a my jim umožňujeme, aby se také mohly radovat ze svých malých úspěchů.

za realizační tým projektu „Vzdělání – cesta k úspěchu“
Mgr. Ludmila Kubjátová
pedagogický pracovník projektu