phare znak_charity.jpg, 6,7kB

Aktuality z Charity:

 

         Akce pořádané v Zrnku - únor a březen 2014


      Malý pokus o pomoc - výsledek akce


        Prezentace Charity Vsetín - video (Youtube)


 

       Časopis Informace - aktuality nejen z Charity Vsetín (únor 2014)


SIDERA mimoškolní příprava  - udržitelnost projektu "Vzdělání - cesta k úspěchu"       Sbírka na pomoc Ukrajině


       Charita ČR vyhlašuje sbírku pro Ukrajinu        Tříkrálová sbírka - Charita Vsetín (výsledky + fotogalerie)


     Pomoc Filipínám po tajfunu je na cestě 


       Prezentace projektu OPVK "Vzdělání - cesta k úspěchu"  


SLOVO NA ÚVOD 

 

Charitativní činnost patří už od počátku církve k její podstatné součásti. Svou činnost se snaží konat pro všechny, protože její poslání je univerzální. Základy čerpá z Kristova příkladu i ze své tradice. Snad nejvýraznější apel lze nalézt v Bibli v Novém Zákoně, v dvacáté páté kapitole evangelia podle Matouše ve verších 31 až 46. Sám malý úryvek z tohoto textu dává jasnou představu o tom, co charita je:

 

 

Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst,
měl jsem žízeň, a dali jste mi napít,
byl jsem cizí, a ujali jste se mě,
byl jsem nahý, a oblékli jste mě,
byl jsem nemocen, a navštívili jste mě,
byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.
(Mt 25, 35-36)

 

 

 

  

O tom, že naším bližním je každý člověk, můžeme číst v podobenství o milosrdném Samaritánovi, který se ujal potřebného, i když patřil ke znepřátelenému národu (Lk 10, 25-37). Tento příběh lze chápat jako osnovu charitní činnosti.

 


 

Křesťané ihned od počátku následovali Kristova příkladu a pomáhali svým trpícím bližním, především nejchudším a nejpotřebnějším. Tato pomoc se nazývá charita, což znamená milosrdná láska (latinsky caritas), a patří k praktickému křesťanskému životu.

Proto Charita pomáhá všem, kdo pomoc potřebují bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo náboženství. Pomáhá chudým, opuštěným, nemocným, starým, tělesně, mentálně, psychicky či zdravotně postiženým, bezdomovcům, migrantům a uprchlíkům, matkám v tísni, opuštěným a týraným dětem, narkomanům, alkoholikům, prostitutkám, vězňům, utlačovaným menšinám, lidem postiženým katastrofami, válkou a vůbec všem, kteří se ocitnou v jakékoliv nouzi. Přitom základním principem, metodou práce, je vyhledávání jakékoliv nouze a snaha nalézat řešení jejího odstranění, a to doprovázet úctou k člověku a s Boží láskou.

 

Charita Vsetín byla zřízena již v roce 1992, vznikla jako účelové zařízení římskokatolické církve, je církevní právnickou osobou podle zákona č.3/2002 Sb., evidovaná v Rejstříku církevních právnických osob MK ČR. Je oblastní charitou, která provozuje svoji činnost ve Vsetíně a přilehlých obcích do 20 km. Všichni pracovníci usilují o profesionální přístup, kvalitní službu a nezapomínají přitom na jedinečnost každého člověka, na jeho svobodné rozhodování a důstojnost. 

 

Charita Vsetín, jako součást Arcidiecézní charity Olomouc, patří ke sdružení Charita Česká republika, která je členem celosvětové organizace Caritas Internationalis. 

 

    

           Činnost Charity Vsetín je dotována z finančních prostředků MPSV ČR, 
                                          Zlínského kraje a MěÚ Vsetín.

 

 

Projekty Charity Vsetín jsou také podporovány Strukturálními fondy Evropské unie a

                                  dalšími institucemi a organizacemi.

 

                                                     

 

              

 

                                        Charita Vsetín