MP Sidera, logo 1 Mimoškolní příprava SIDERA               logocharitavs


Aktivity se uskutečňují v rámci realizace projektu OP VVV - KPSVL II Inkluzivní vzdělávání
„V Sideře se učíme jinak" 
registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/000874.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz


Zaměřujeme se na podporu dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí navštěvujících základní školu běžného typu.

Mimoškolní příprava SIDERA je určena dětem, které vyrůstají:

 • v rodinném prostředí s nízkým sociálním statusem, 
 • v rodinách s výskytem sociálně-patologických jevů,
 • v neúplné rodině,
 • pochází z etnické menšiny,
 • pochází z kulturně odlišného prostředí.

Cílem je pomoci dětem zvládat jejich školní povinnosti a úspěšně dokončit povinnou docházku na základní škole běžného typu.

Mimoškolní příprava SIDERA pokračuje ve dvou liniích aktivit projektu „V Sideře se učíme jinak“, kterými jsou:

 • pravidelná a systematická mimoškolní příprava dětí navštěvujících Mimoškolní přípravu Sidera
 • realizace podpůrných vzdělávacích aktivit pro rodiče/pečovatele námi vzdělávaných dětí, které jsou zaměřeny na praktické rady pro rodiče ohledně jejich konkrétní pomoci s úkoly, procvičováním učiva, nebo psychickou podporou svých dětí v domácím prostředí (při mimoškolní odpolední domácí přípravě do školy).

Náplň pravidelné mimoškolní přípravy dětí navštěvujících MP Sidera:

 • Domácí úkoly, referáty, projekty.....
 • Procvičování učiva dle času a potřeb dítěte
 • Prohlubování školních znalostí
 • Příprava na opravnou zkoušku

Výukové metody:

 • Individuální i skupinová práce dětí,
 • Práce s internetem,
 • Práce s encyklopediemi a jinou naučnou literaturou,
 • Práce s interaktivní tabulí, PC programy,
 • Zhotovení si svých konkrétních individuálních podporných pomůcek
 • Práce s běžně dostupnými názornými pomůckami (přehledy učiva, tabulky…)
 • Didaktické hry

Mimoškolní příprava dětí je realizována ve vzdělávací místnosti a probíhá od pondělí do čtvrtku v čase od 12:00 do 16:00 hodin.

Náplň podpůrných vzdělávacích aktivit pro rodiče/pečovatele námi podpořených dětí:

 • Konzultace ohledně formy a náplně mimoškolní přípravy svého dítěte během vzdělávacích aktivit v prostorách Mimoškolní přípravy Sidera
 • Setkání s odbornými pracovníky Mimoškolní přípravy Sidera s cílem zapojit se do vzdělávacích aktivit dětí a lépe jim tak porozumět, či získat praktické rady a zručnosti jak konkrétně pomoci svému dítěti v domácím prostředí

Rozsah dle aktuálních potřeb rodičů/zákonných zástupců/ pečovatelů s přihlédnutím na nabídku a časový harmonogram aktivit projektu V Sideře se učíme jinak".

Mimoškolní přípravu Sidera vede pedagogický pracovník ve spolupráci s asistenty pro práci s dětmi, v součinnosti s koordinátorem aktivit projektu „V Sideře se učíme jinak“.