Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

HLEDÁME

DOBROVOLNÍKY

 
 
klikni ZDE a získáš více informací

Osobní asistence


 • Tel.: 776 200 200
 
Kostelní 406/2, Vyškov, 682 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:
 • Doprava uživatele autem a jiné pojížďky

 

Poslání

Pomáhat těm lidem z okresu Vyškov, kteří vnímají ztrátu svých schopností jako příčinu obtížné životní situace. Služba vznikla proto, aby mohla zajistit uživatelům pobyt ve svém přirozeném prostředí, aby nemuseli měnit své zvyky, přátele, a mohli si dál o svém životě rozhodovat sami.

Popis služby

Jedná se o terénní službu poskytovanou osobními asistenty, kteří jsou „pomocnou rukou“ osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v jejich přirozeném prostředí – doma. Osobní asistence pomáhá uživatelům zvládat úkony v běžném životě tam, kde uživatel ztrácí schopnosti úkon provést sám bez pomoci.

leták OA 2019.pdf

Vnitřní pravidla OA 2019.pdf

Žádost +souhlas 2019.pdf

Smlouva vzor 2019.pdf

Regionální karta služeb.pdf

Ceník OA 2019.pdf

Mezi základní činnosti osobní asistence patří:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně.
 • Pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání osobních záležitostí.

Dostupnost služby

Služba je poskytována nepřetržitě.

Místo poskytování služby

Služba je poskytována občanům na území okresu Vyškov.

Cílová skupina osobní asistence (okruh osob)

 • Osoby s chronickým onemocněním.
 • Osoby s mentálním postižením.
 • Osoby s tělesným postižením.
 • Osoby se zdravotním postižením.
 • Senioři.

Věkové vymezení

 • Děti a mládež od 7 let
 • Dospělí a senioři

Kritéria pro přijetí do služby

 • Zájemce má požadavky na danou službu.
 • Zájemce spadá do cílové skupiny uživatelů.

Kritéria k odmítnutí poskytování služby

 • Zájemcovy požadavky odpovídají jiné službě. (V tomto případě sociální pracovnice zprostředkuje kontakt služby, která je adekvátní k jeho nárokům).
 • Je-li naplněna kapacita. ( V tomto případě je zájemce zapsán do pořadníku čekatelů na službu).
 • Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytování služby Osobní asistence (trpí závažným infekčním onemocněním).
 • Došlo k ukončení služby ze strany poskytovatele z důvodu porušování vzájemně dohodnutých pravidel a doba od tohoto ukončení nepřesáhla ½ roku.

Cíle osobní asistence

Cíle vycházející z potřeb uživatelů

Poskytovat službu tak, aby uživatelé služby mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí a jejich životní styl neztratil na kvalitě. Dále, aby jejich vazby s rodinou, kamarády, zůstaly zachovány, a uživatelé byli tak dále zapojeni do běžného způsobu života, na který jsou zvyklí.

Cíle ve vztahu k službě

 • Naplňovat standardy kvality sociálních služeb.
 • Vytvořit kvalitní pracovní tým osobních asistentů.

Cíle ve vztahu k veřejnosti

 • Informovanost o službě.
 • Spolupráce s různými institucemi.
 • Vytvořit dobré jméno služby osobní asistence (ankety, dotazníky).

Zásady (principy) poskytované služby

 • Partnerství (uživatel a osobní asistent se stávají partnery na stejné úrovni).
 • Důstojnost (úcta k hodnotě každého uživatele, nedochází k jeho stigmatizaci).
 • Zachování práv (asistent pomáhá uživatelova práva hájit a uplatňovat).
 • Dobrá komunikace (ověřování zpětné vazby).
 • Zachování schopností (osobní asistent pomáhá pouze tam, kde uživatel potřebuje. Nedochází ke zneschopnění uživatele).
 • Zachování práva na přiměřené riziko (asistent zbytečně nebrání uživateli v úkonech, pouze ho upozorní na možná rizika z nich pocházející – mokrá podlaha, manipulace s nožem apod.).
 • Poctivost (dokládání stvrzenek všech nákupů a plateb).
 • Individuální přístup (asistent respektuje individualitu každého uživatele ve smyslu jeho povahy, požadavcích a schopnostech).

Kapacita služby

 • Je závislá na náročnosti a frekvenci úkonů.

PODPOŘILI NÁS:

MPSV JMK Vy2


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Alena Paldusová - vedoucí osobní asistence Bc. Jaroslava Šmičková, DiS. - sociální pracovnice Tereza Žitná - osobní asistentka Irena Gottwaldová - osobní asistentka Bc. Štěpánka Hladká - osobní asistentka